Biedrības „Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti” mērķis ir konkurētspējīgu klasteru attīstības veicināšana un klasteru ekspertu kapacitātes paaugstināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

  • Klasteru ekspertu foruma veidošana viedokļu, pieredzes un informācijas apmaiņai, kontaktu dibināšanai un jaunu iniciatīvu veicināšanai;
  • Starptautiskās un pārrobežu sadarbības veicināšana starp klasteru ekspertiem un organizācijām;
  • Dalība nacionāla, starptautiska un pārrobežu līmeņa projektos;
  • Konsultāciju sniegšana klasteru konkurētspējas, eksporta un inovācijas kapacitātes paaugstināšanai;
  • Izglītības, pētniecības, apmācības un klasteru monitoringa pasākumu organizēšana;
  • Sabiedrības informēšana un izglītošana par klasteriem;
  • Klasteru ekspertīzes un resursu apkopošana un izplatīšana;
  • Finanšu resursu piesaiste klasteru ekspertu kapacitātes paaugstināšanai un biedrības mērķa īstenošanai.