Biedrībā var iestāties jebkura tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde, kā arī pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā.  

Par jauna biedra uzņemšanu Biedrībā valde lemj ilgākais 45 dienu laikā un pēc lēmuma pieņemšanas par to paziņo arī pieteicējam. Pieteicējs tiek uzņemts par Biedrības biedru, ja par to nobalso vairāk kā puse no visiem biedru sapulces biedriem.

Pieteikuma anketa