Projekta mērķis

 Izveidot apmācību programmu ekspertiem, lai piedāvātu sievietēm - uzņēmējām apmācības un mentoringu biznesa digitalizācijā, kā arī, lai palīdzētu atrisināt problēmas, kas saistītas ar digitalizāciju.

Mērķa grupas

350 sievietes – MVU vadītājas vai īpašnieces un/vai sievietes – bezdarbnieces, kuras gatavas uzsākt biznesu (50 katrai partnervalstij). 210 no šīm sievietēm atrodas sarežģītā situācijā, jo tām nav ienākumu vai arī viņu ienākumi ir zem mītnes valstī noteiktā nabadzības sliekšņa.

70 treneri (10 no katras partnervalsts) – eksperti digitālo rīku lietošanā, kuriem ir nepieciešamas papildus iemaņas darbā ar sievietēm – uzņēmējām. Biznesa digitalizācijas eksperti nāks no universitātēm, institūtiem, kas piedāvā apmācības jaunuzņēmumiem, nodarbinātības centri, kas nodarbojas ar izglītošanu, Digitālās Inovācijas centra tīklojums (DIHnet.eu).

Paredzamie rezultāti

  •  Vispirms tiks izstrādāta detalizēta mācību programma ekspertu apmācībai. Tajā tiks ņemtas vērā:

          o   sieviešu – uzņēmēju vajadzības, īpaši ņemot vērā sieviešu – uzņēmēju, kas atrodas sarežģītos apstākļos, vajadzības dažādās valstīs

          o   sieviešu – uzņēmēju prioritātes

          o   ilgtspējīgas attīstības fokuss

          o   iekļaujošas sabiedrības veidošana

          o   tas, ka digitālās prasmes palīdz uzlabot citas prasmes, kas bieži vien pietrūkst sievietēm – uzņēmējām (stratēģiskā orientācija, tīklošanās, uzņēmējdarbības iespēju izmantošana, u.c.)

          o   tas, kas digitālos rīkus var izmantot, lai palīdzētu internacionalizēt sieviešu – uzņēmēju biznesus

          o   palīdzība labāka līdzsvara nodrošināšanai starp darbu un sadzīvi

          o   vispārējs mērķis – palīdzēt sievietēm – uzņēmējām palielināt ienākumus, vienlaikus ietaupot laiku un naudu.

  • Pēc tam tiks apmācīti eksperti, kuri palīdzēs sievietēm – uzņēmējām tikt galā ar digitālajiem izaicinājumiem savā biznesā. Pēc apmācībām un mentoringa sieviešu – uzņēmēju biznesā vajadzētu pieaugt ienākumiem, kā arī samazināties laikam un izmaksām, kas saistītas ar noteiktu biznesa uzdevumu veikšanu.

Noslēguma fāzē projekta rezultāti tiks palielināti un aptvers vēl lielāku sieviešu – uzņēmēju daļu, pamatojoties uz projekta rezultātu pārnešanas vadlīniju ieviešanu. Projekta ziņojumā būs ietvertas rekomendācijas atbalsta organizācijām un politikas veidotājiem, kā sasniegt šo mērķi. Projekta partneri iesniegs izstrādātās rekomendācijas savu mītnes valstu atbilstošām organizācijām un uzturēs ar tām kontaktus gadījumā, ja nepieciešam papildus palīdzība vai konsultācijas. Ilgākā laika periodā metodoloģiju un projekta rezultātus varēs izmantot citas mērķa grupas, t.sk. jaunie uzņēmēji, jaunuzņēmumi, kā arī plašāka uzņēmēju sabiedrība un nodarbinātie.

Papildus informācija par projektu: